ΠΡΩΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο Έργου είναι διαθέσιμο με λεπτομέρειες για το ιστορικό του έργου, την προσέγγιση του έργου, τους ρόλους των εταίρων, τον αντίκτυπο και τις μελλοντικές εκδηλώσεις.